ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดความเร็วในทางเดินรถ พ.ศ.2564 บิ๊กไบค์ ห้ามซิ่งเกิน 80…

วันที่ 23 พ.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร กฎกระทรวง กำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 โดยระบุว่า การขับรถในทางเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนคร เขตเทศบาลเมือง หรือเขตชุมชน นั้น รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 15 คน


ขอบคุณ เจ้าของภาพ ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขอบคุณ เจ้าของภาพ ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถอื่นนอกจากนี้ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราความเร็ว สำหรับการขับรถในทางเดินรถให้สอดคล้องกับลักษณะของทางเดินรถ ประเภทของรถ สภาพของพื้นที่ และการจราจรในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถและประชาชนผู้ใช้ทาง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดความเร็วในทางเดินรถ พ.ศ.2564 บิ๊กไบค์ ห้ามซิ่งเกิน 80

ขอบคุณ เจ้าของภาพ ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ขอบคุณ เจ้าของภาพ ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ขอบคุณ พระราชกิจจาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *